Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 4NET

TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN: Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle orders voor goederen of diensten (hierna samen “producten” genoemd) geleverd door 4net (zie contactgegevens onderaan). Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen geldig wanneer 4net deze schriftelijk heeft bevestigd en zelfs dan blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken.

1. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING: Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld, zijn onze offertes slechts indicatief en niet bindend, en gelden ze voor een termijn van 14 kalenderdagen. Elk overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Indien de klant onze offerte wijzigt, zijn die wijzigingen slechts geldig indien 4net ze uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt.
Eventuele onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 kalenderdagen na datum van deze bevestiging. Wanneer een voorschot wordt bedongen, begint 4net de uitvoering van het order pas na betaling van het voorschot.

2. MONSTERS, BESCHRIJVINGEN, ENZ.: Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de klant ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kan 4net, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden, wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze besteld worden. Met speciale doeleinden wordt hier bedoeld de doeleinden die afwijken van het normale gebruik en waarvan 4net niet op de hoogte werd gebracht en waarvan 4net niet uitdrukkelijk de geschiktheid voor dit speciale doeleinde heeft bevestigd.

3. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen steeds benaderend en nooit bindend. In ieder geval en behoudens grove fout in hoofde van 4net, kan vertraging slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien 4net na overschrijding van de afgesproken termijn en na een redelijke termijn vanaf een schriftelijke ingebrekestelling van de klant nalaat om het order uit te voeren. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de globale prijs overschrijden. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende termijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van externe omstandigheden buiten onze wil (zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of schaarste aan werkkrachten in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze leveranciers, enz., deze opsomming is niet beperkend) steeds het recht hebben hetzij de levering of uitvoering op te schorten totdat deze omstandigheden een eind genomen hebben, mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren of uit te voeren, hetzij aan de uitvoering van het order te verzaken, zonder dat de klant schadevergoeding kan vorderen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren alle leveringen steeds af fabriek of depot, naar onze keuze, en is het transport steeds voor rekening van de klant. Wij rekenen standaard een transportkost van € 15 per zending.

Zelfs indien onder beding van een andere leveringsplaats, franco of FOB (Incoterms 2020) verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de klant.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD: Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de klant nadat deze aan ons de volledige prijs (met inbegrip van de eventuele kosten, rente en schadevergoedingen) heeft voldaan. De klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven, of in eigendom overdragen.

In geval van niet-naleving van dit verbod is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de verkoopprijs verschuldigd (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).

5. STELLEN VAN ZEKERHEID EN SCHORSING: Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden machtigt de klant ons te allen tijde (d.w.z. alvorens te leveren of met leveren of met levering voort te gaan) een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld werd, zijn wij gerechtigd de levering of uitvoering op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de klant niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen of uitvoeringen.

6. GARANTIE EN KLACHTEN: Voor onze goederen geldt een garantietermijn van 1 jaar. De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden bij de klant. De klant dient de goederen en diensten na levering onmiddellijk na te kijken of te laten nakijken. De klant moet alle klachten in verband met de niet-conformiteit of gebreken afdoende motiveren en schriftelijk melden aan 4net binnen 8 kalenderdagen na levering. Zo niet, is de levering definitief aanvaard. Bij verborgen gebreken dient de klant aan te tonen dat deze zich bevonden in het goed (niet te wijten aan overmacht noch fouten van de klant of derden) op het moment van de levering.

Indien de klacht gegrond bevonden wordt, staat 4net enkel in voor de kosteloze vervanging of herstelling, zonder verdere schadevergoeding. 4net wordt eigenaar van de vervangen onderdelen of goederen, die worden teruggestuurd op kosten van de klant. Indien vervanging of herstelling niet mogelijk is, zal 4net de betaalde sommen terugbetalen, zonder enige verdere schadevergoeding verschuldigd te zijn. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.

7. PRIVACY EN DATABESCHERMING: Wanneer 4net persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit in toepassing van haar privacybeleid (https://www.fournet.be/data-protectionpolicy).

8. AANSPRAKELIJKHEID: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zijn de verbintenissen van 4net middelenverbintenissen. De klant staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte documentatie en inlichtingen.
4net kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout, met uitsluiting van onrechtstreekse schade (inclusief winstderving of verlies van inkomsten) en vorderingen van derden tegen de klant. De aansprakelijkheid van 4net blijft in elk geval beperkt tot maximum het laagste van de volgende bedragen: (i) hetzij de bedragen die de klant heeft betaald tijdens 6 maanden die voorafgaan aan het instellen van de vordering (ii) hetzij een bedrag van € 500.000 en dit ongeacht of de vordering werd ingesteld op een contractuele, dan wel een extracontractuele grondslag. De klant vrijwaart 4net voor alle vorderingen van derden die gebaseerd zouden zijn op of verband zouden houden met de uitvoering van de opdracht. De klant vrijwaart 4net voor alle (gevolgen van) aanspraken van diens klant voor producten geleverd door 4net. 4net kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de nietnakoming door de klant van de voor hem geldende wettelijke verplichtingen of andere verplichtingen die hem worden opgelegd door een administratieve of gerechtelijke instantie, dan wel een deontologische regel, beroepsregel of relevante gewoonte.

9. PRIJZEN EN MINIMAAL ORDERBEDRAG: Alle vermelde prijzen en kosten zijn exclusief BTW en andere belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Elke prijswijziging is enkel mogelijk met het (eventueel stilzwijgend) akkoord van de klant.

Indien 4net voor bepaalde (consultancy) diensten kortingen verleent aan de klant, gelden die enkel voor de specifieke opdracht (of een gedeelte daarvan). In geen geval, zelfs niet wanneer dergelijke kortingen herhaaldelijk worden verleend, zullen zij de klant recht geven op soortgelijke kortingen voor latere opdrachten.

Voor prijzen die worden uitgedrukt als dagtarief wordt het dagtarief geacht van toepassing te zijn op een gemiddelde dagactiviteit van 8 gepresteerde werkuren en gelijk aan 40 uur per week. Indien meer dan 40 werkuren per week moeten worden verricht, wordt de volgende tariefverhoging in rekening gebracht (niet gecombineerd):

  • Gewerkte uren > 40 uur/week: + 50%
  • Gewerkte uren tussen 22.00 uur en 7.00 uur: + 100%
  • Uren gewerkt op zaterdag: +50%
  • Uren gewerkt op zon- of feestdagen: + 100%

De klant moet een werkblad ondertekenen ter goedkeuring, met behulp van de daarvoor bestemde formulieren voor de werkurenrekening.

Tenzij anders overeengekomen, zal er voor orders lager dan € 125, een administratiekost van € 50 worden aangerekend en voor orders lager dan € 250 een administratiekost van € 35.

10. BETALING: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden te Mechelen, zonder kosten voor ons en zonder korting, uiterlijk binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum.

Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De betalingsverplichtingen van de klant worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkend gegronde klacht betreffende de onderwerpelijke of andere goederen.

11. WANBETALING: Voor elk bedrag dat op de overeengekomen vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest gelden van 10% per jaar. Bovendien zal elk onbetaald gebleven bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van € 50, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zonder afbreuk aan het recht van de 4net om hogere schade te bewijzen. Indien de klant nalaat om de verschuldigde sommen te betalen binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de schriftelijke ingebrekestelling van 4net, is 4net gerechtigd om de uitvoering van alle lopende of toekomstige orders op te schorten.

12. VERBREKING: Telkens een order beëindigd wordt omwille van een tekortkoming van de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 60% van de (resterende) waarde van het order, dit onverminderd ons recht om het bewijs te leveren van een grotere schade.

13. NIET-AFWERVING: De partijen zullen elkaars medewerkers (vb. personeel en zelfstandige dienstverleners) die betrokken zijn bij de uitvoering van de orders niet actief benaderen met het oog op hun aanwerving, dit vanaf het begin van de uitvoering van het order tot 12 maanden na het einde van die uitvoering, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien een partij alsnog een medewerker van de andere partij aanwerft of diens diensten afneemt, is de eerstgenoemde partij een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 6 maanden vergoeding (vb. salaris of anders) van de betrokken medewerker.

14. OVERDRACHT: De klant mag het contract met 4net niet overdragen aan derden (geheel noch gedeeltelijk, voor bepaalde rechten of verplichtingen), zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 4net.

15. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID: Deze voorwaarden (en elke overeenkomst waarop ze van toepassing zijn) zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van 4net.

CONTACTGEGEVENS

4net b.v.
Ondernemingsnummer: 0507.925.652
RPR Mechelen
Tel.: 015 29 29 99
E-mail: info@fournet.be
Website: www.fournet.be